Αρχική » Βιολογική κηπουρική » Συμβουλές βιολογικής κηπουρικής

Προετοιμασία του λαχανόκηπου

Προετοιμασία του λαχανόκηπου

Πήρατε τη μεγάλη από­φαση να ξεκι­νή­σετε ένα λαχα­νό­κηπο. Το επό­μενο ερώ­τημα είναι πού θα τον εγκα­τα­στή­σετε. Η απά­ντηση θα εξαρ­τη­θεί από το πόσο εκτε­θει­μέ­νος είναι στο φως του ήλιου ο χώρος που επι­λέ­γετε, πόσο κοντά βρί­σκε­ται στο σπίτι σας, πόσο επι­κλι­νής ή επί­πε­δος είναι και φυσικά αν έχει καλή ποιό­τητα χώμα­τος. Ας τα δούμε όλα αυτά ένα ένα.

Κανό­νας απα­ρα­βί­α­στος είναι ότι ο λαχα­νό­κη­πός σας πρέ­πει να λού­ζε­ται από το φως του ήλιου αρκε­τές ώρες τη μέρα – του­λά­χι­στον πέντε. Όλα τα λαχα­νικά χρειά­ζο­νται πολύ φως για να ευδο­κι­μή­σουν και να δώσουν καρ­πούς. Προ­σέξτε λοι­πόν πόσο εκτε­θει­μέ­νος στο φως του ήλιου είναι ο χώρος – όχι μόνο τη στιγμή που τον επι­σκε­φθή­κατε, αλλά και τις άλλες επο­χές του χρό­νου, καθώς κτί­ρια ή δέντρα μπο­ρεί να κόβουν το φως όταν αλλά­ζει η πορεία του ήλιου. Επί­σης, η εγγύ­τητα του κήπου έχει ζωτική σημα­σία για την καθη­με­ρινή φρο­ντίδα του. Αν χρειά­ζε­στε πολύ ώρα για να φτά­σετε στον λαχα­νό­κηπό σας, σίγουρα αυτό θα απο­βεί σε βάρος της φρο­ντί­δας του. Και αν το έδα­φος του κήπου είναι επι­κλι­νές, θα χρεια­στεί να φτιά­ξετε πεζού­λες για να ελέγ­χετε τη ροή του νερού. Αν πάλι είναι επί­πεδο, θα χρεια­στεί ίσως να φτιά­ξετε απο­στράγ­γιση. Επί­σης είναι πολύ χρή­σιμο να λάβετε υπ’ όψη σας την κατεύ­θυνση των επι­κρα­τού­ντων ανέ­μων και, αν χρειά­ζε­ται, να δημιουρ­γή­σετε ή να εκμε­ταλ­λευ­θείτε ανε­μο­φρά­κτες από δέντρα ή θάμνους.

Το χώμα προ­σφέ­ρει θρε­πτι­κές ουσίες στα φυτά και μερικά χώματα είναι καλύ­τερα από άλλα. Η άμμος, η άργι­λος, οι πέτρες και οι οργα­νι­κές ύλες είναι αυτά που απο­τε­λούν τη σύν­θεση του χώμα­τος. Μια καλή περιε­κτι­κό­τητα σε οργα­νι­κές ύλες είναι περί­που 5–8%. Αυτό που τελικά δημιουρ­γεί το χώμα, ιδίως όταν αυτό είναι πλού­σιο και ζωντανό, είναι η βιο­λο­γική δρα­στη­ριό­τητα των μικρο– και μακρο­ορ­γα­νι­σμών που βρί­σκο­νται μέσα του. Καθώς οι οργα­νι­σμοί αυτοί πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται, αφο­μοιώ­νουν πετρώ­ματα, φυτά και άλλους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς και όταν αργό­τερα πεθαί­νουν, συνει­σφέ­ρουν στις οργα­νι­κές ύλες που δημιουρ­γούν το υγιές χώμα. Η υγεία του χώμα­τος κρί­νε­ται από τη γενική δομή του, την ικα­νό­τητά του να συγκρα­τεί θρε­πτι­κές ουσίες και νερό και τη χαλα­ρό­τητά του σε σχέση με την ικα­νό­τητα των ριζών να διεισ­δύ­σουν αρκετά βαθιά.

Η βελ­τί­ωση του χώματος
Μετά την από­φασή σας για την επι­λογή του χώρου όπου θα στή­σετε τον λαχα­νό­κηπό σας, το επό­μενο βήμα είναι να βελ­τιώ­σετε το χώμα και να μειώ­σετε τον αντα­γω­νι­σμό για τα φυτά που θα καλ­λιερ­γή­σετε. Εάν γίνε­ται, αφαι­ρέ­στε τις πέτρες για να διευ­κο­λύ­νετε την καλ­λιέρ­γεια και να δώσετε περισ­σό­τερο χώρο στις ρίζες. Αυτό που ονο­μά­ζουμε γονι­μό­τητα του εδά­φους είναι η τροφή των φυτών και από αυτό εξαρ­τά­ται η επι­τυ­χία του κήπου σας. Η γονι­μό­τητα συνή­θως βελ­τιώ­νε­ται με τη σπορά ψυχαν­θών, όπως βίκος και τρι­φύλλι, και το άπλωμα κοπριάς. Πάντως, η χρήση κομπόστ φαί­νε­ται πώς είναι η λύση στη γονι­μό­τητα του χώμα­τος, καθώς προ­σφέ­ρει ταυ­τό­χρονα οργα­νι­κές ύλες και τροφή στα φυτά. Έτσι και η σύν­θεση του χώμα­τος βελ­τιώ­νε­ται και η γονι­μό­τητα αυξά­νε­ται. Δείτε περισ­σό­τερα για το κομπόστ στα άρθρα μας Τι είναι και πώς γίνε­ται το κομπόστ.

Υπάρ­χουν βέβαια και μη οργα­νικά λιπά­σματα που ενι­σχύ­ουν την ανά­πτυξη των φυτών. Είναι συν­θε­τικά προ­ϊ­ό­ντα βασι­σμένα στο πετρέ­λαιο που δυστυ­χώς κατα­στρέ­φουν τους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς στο χώμα, ενώ προ­σφέ­ρουν μη ισορ­ρο­πη­μένη δια­τροφή στα φυτά. Με τα χημικά αυτά τα φυτά πράγ­ματι μεγα­λώ­νουν, αλλά συχνά δεν έχουν τη δύναμη να απο­φύ­γουν κοινά παρά­σιτα και ασθέ­νειες, ενώ και τα ζιζά­νια μεγα­λώ­νουν κι αυτά γρή­γορα αυξά­νο­ντας τον αντα­γω­νι­σμό για τροφή.

Η βελ­τί­ωση του χώμα­τος έχει μεγάλη σημα­σία, αλλά εξί­σου μεγάλη σημα­σία έχει και η μεί­ωση του αντα­γω­νι­σμού από τα ζιζά­νια. Τα ζιζά­νια είναι φυτά που με το έτσι θέλω αφαι­ρούν θρε­πτι­κές ουσίες και φως από τα φυτά που καλ­λιερ­γεί ο κηπου­ρός. Ένα ζιζά­νιο μπο­ρεί να είναι ένα χρή­σιμο φυτό που φυτρώ­νει σε λάθος σημείο. Το ξεχορ­τά­ρια­σμα με το χέρι είναι πάντοτε ανα­γκαίο, αλλά υπάρ­χουν και τεχνι­κές που περιο­ρί­ζουν αυτή την κου­ρα­στική δου­λειά. Η εδα­φο­κά­λυψη είναι μια από αυτές.

Εδα­φο­κά­λυψη
Η εδα­φο­κά­λυψη περιο­ρί­ζει τον αντα­γω­νι­σμό για τροφή και φως κρύ­βο­ντας τον ήλιο από τα ζιζά­νια. Στρώ­σεις από εφη­με­ρί­δες, χαρ­τό­νια, άχυρα, φύλλα, σανό, φύκια, κομ­μένο γρα­σίδι, κομπόστ και απο­σα­θρω­μένα τρίμ­ματα ξύλου μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σαν εδα­φο­κά­λυψη. Όταν απο­φα­σί­ζετε να εδα­φο­κα­λύ­ψετε, εξε­τά­στε τι υλικά είναι δια­θέ­σιμα και πόσο κατάλ­ληλα είναι. Τα χημικά στο γυα­λι­στερό χαρτί περιο­δι­κών πρέ­πει να απο­φεύ­γο­νται, η τοξι­κό­τητα του μελα­νιού και της κόλ­λας στα χαρ­τό­νια είναι πρό­βλημα, τα φρέ­σκα τρίμ­ματα ξύλου αφαι­ρούν άζωτο από το χώμα, το άχυρο είναι ακριβό, ο σανός είναι γεμά­τος σπό­ρους ζιζα­νίων, τα φύλλα τα παίρ­νει ο αέρας, τα φύκια έχουν αλάτι και είναι δυσεύ­ρετα, το κομ­μένο γρα­σίδι έχει πολύ άζωτο και μπο­ρεί να κάψει κάποια φυτά και το κομπόστ είναι λίγο και χρειά­ζε­ται αλλού.

Έτσι σκε­φθήτε τι είναι δια­θέ­σιμο, πόσο κοστί­ζει και πώς επη­ρε­ά­ζει τα φυτά σας. Μια εδα­φο­κά­λυψη με τρίμ­ματα φλού­δας δέντρων μπο­ρεί να είναι ευνοϊκή για κάποια φυτά, αλλά ίσως να ανα­κό­ψει την ανά­πτυξη των ετή­σιων λαχα­νι­κών σας που διψάνε για άζωτο. Οι σωλή­νες του άχυ­ρου και του σανού επι­τρέ­πουν στο χώμα να ανα­σαί­νει, ενώ ένα παχύ στρώμα φύλων εμπο­δί­ζει την ανα­πνοή του χώμα­τος. Αυτές οι μορ­φές εδα­φο­κά­λυ­ψης είναι τέχνη εμπει­ρική, σαν να φτιά­χνει κανείς σούπα – εξαρ­τά­ται από το τι υπάρ­χει στο ντου­λάπι. Τα καλά ριζω­μένα ζιζά­νια είναι δύσκολο να εξο­ντω­θούν. Η μετα­τροπή ενός χορ­τα­ρια­σμέ­νου εδά­φους σε πλού­σιο χώμα απαι­τεί 15–20 εκα­το­στά εδα­φο­κά­λυψη, ένα παχύ στρώμα εφη­με­ρί­δες, χαρ­τό­νια ή τον συν­δυα­σμό τους. Η εδα­φο­κά­λυψη πρέ­πει να απλώ­νε­ται σε παχιά στρώση και να αφαι­ρεί­ται όταν είναι ανά­γκη. Το μαύρο πλα­στικό είναι χρή­σιμο για την προ­ε­τοι­μα­σία ενός κήπου, αλλά δια­σπά­ται πολύ γρή­γορα και κατα­ντά μόλυνση του περιβάλλοντος.

Σχε­διά­στε τον λαχα­νό­κηπό σας
Μέχρις εδώ όλα καλά. Επι­λέ­ξατε πού θα στή­σετε τον λαχα­νό­κηπό σας και κάνατε τις ανα­γκαίες ενέρ­γειες για να βελ­τιώ­σετε το χώμα και να περιο­ρί­σετε τα ζιζά­νια. Τώρα είναι η στιγμή να ξεκι­νή­σετε τον σχε­δια­σμό του κήπου. Περ­πα­τή­στε τον χώρο, φαντα­σθήτε πώς θέλετε να είναι, μετρή­στε τα παρ­τέ­ρια και τους δια­δρό­μους και σχε­διά­στε τα όλα υπό κλί­μακα σ’ ένα φύλλο καντρι­γιέ χαρτί. Μην ξεχά­σετε να συμπε­ρι­λά­βετε και ό,τι υπάρ­χει ήδη στον χώρο: Φρά­χτη, απο­θήκη, φωτι­σμό κ.ά. Πέρα απ’ αυτά, κατά τον σχε­δια­σμό του κήπου σας σκε­φθήτε και τα εξής:

Αφή­στε χώρο. Την ώρα που σχε­διά­ζετε τον κήπο, αφή­στε μπό­λικο χώρο για να μπο­ρούν τα φυτά να ανα­πτυ­χθούν πλή­ρως. Τα αναρ­ρι­χη­τικά φυτά, όπως η τομα­τιά και η πιπε­ριά, χρειά­ζο­νται περισ­σό­τερο χώρο και κρε­βα­τω­σιές, ενώ τα χαμηλά φυτά όπως το μαρούλι δεν χρειά­ζο­νται. Ερευ­νή­στε λίγο αυτό το ζήτημα για τα φυτά που σκο­πεύ­ετε να φυτέ­ψετε, την ώρα του σχε­δια­σμού και όχι αργότερα.
Δεν είναι ανά­γκη να φυτέ­ψετε τα λαχα­νικά σας σε γραμ­μές. Αν και ιστο­ρικά οι λαχα­νό­κη­ποι έχουν γραμ­μές λαχα­νι­κών και ανά­μεσά τους δια­δρό­μους για τους κηπου­ρούς, πολ­λοί σημε­ρι­νοί κήποι έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τη γραμ­μι­κό­τητα. Φυτέψτε όπως σας βολεύει σε μικρά παρ­τέ­ρια και αφή­στε δια­δρό­μους για να περ­νάτε δίπλα τους. Τα φυτά δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται τη γεω­με­τρία. Αρκεί μονάχα να τηρείτε τις ανα­γκαίες ελά­χι­στες απο­στά­σεις μεταξύ τους, για να απο­φύ­γετε τον αντα­γω­νι­σμός για τροφή. Δείτε το άρθρο μας Εντα­τική κηπου­ρική για τις ελά­χι­στες απο­στά­σεις μεταξύ φυτών.
Τώρα είναι η στιγμή να απο­φα­σί­σετε για υψω­μένα παρ­τέ­ρια. Καλ­λιερ­γώ­ντας σε παρ­τέ­ρια ύψους 20 έως 30 εκα­το­στών, κερ­δί­ζετε αρκετά πλε­ο­νε­κτή­ματα. Δείτε το σχε­τικό μας άρθρο Υψω­μένα παρ­τέ­ρια για λεπτομέρειες.
Σκε­φθήτε τις ζαρ­ντι­νιέ­ρες και τις γλά­στρες. Μπο­ρείτε να γλι­τώ­σετε χώρο και χρήμα φυτεύ­ο­ντας κάποια από τα φυτά σας σε ζαρ­ντι­νιέ­ρες και γλά­στρες. Πολλά λαχα­νικά πραγ­μα­τικά ευδο­κι­μούν στις γλά­στρες – π.χ. τομά­τες, μελι­τζά­νες, αγγού­ρια, παν­τζά­ρια, μαρού­λια, φασό­λια, καρότα, αρα­κάς, πιπε­ριές και αρω­μα­τικά φυτά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το φύτεμα του λαχανόκηπου
Τώρα φτά­σατε στη μεγάλη στιγμή του κηπου­ρού: Έχετε ήδη ετοι­μά­σει το χώμα, έχετε απο­φα­σί­σει τα παρ­τέ­ρια σας και είσθε έτοιμος/η να φυτέ­ψετε. Μερικά πράγ­ματα που πρέ­πει να γνω­ρί­ζετε κατά το φύτεμα:

Φυτεύ­ετε τα λαχα­νικά σας κοντά στους φίλους τους! Μερικά λαχα­νικά ανα­πτύσ­σο­νται πολύ καλύ­τερα όταν βρί­σκο­νται δίπλα σε ορι­σμένα άλλα, ενώ κάποιοι άλλοι συν­δυα­σμοί εμπο­δί­ζουν την ανά­πτυξη. Σε προ­σε­χές άρθρο μας θα συζη­τή­σουμε ανα­λυ­τικά για τα φυτά-συντρόφους, αλλά μέχρι τότε, να μερι­κοί συν­δυα­σμοί που πρέ­πει να απο­φεύ­γετε: Τομά­τες και κολο­κυ­θά­κια. Καρότα και άνη­θος. Μπρό­κολα και τομά­τες. Φυτέψτε αυτά τα φυτά σε χωρι­στά σημεία του κήπου.
Φυτεύ­ετε λίγα φυτά κάθε φορά. Για να απο­λαμ­βά­νετε τους καρ­πούς των κόπων σας ολό­κληρη την καλ­λιερ­γη­τική σαι­ζόν, μη φυτεύ­ετε όλα τα λαχα­νικά σας μαζί. Αν φυτεύ­ετε λίγα φυτά από κάθε είδος στη διάρ­κεια της σαι­ζόν, τότε θα έχετε συνε­χώς όσα λαχα­νικά θέλετε. Σχε­δόν όλα τα είδη λαχα­νι­κών έχουν παρα­τε­τα­μένη περί­οδο φύτευσης.
Μην ξεχνάτε να ποτί­ζετε τακτικά. Τα λαχα­νικά χρειά­ζο­νται πολύ νερό και γι’ αυτό πρέ­πει να έχετε απο­φα­σί­σει εξαρ­χής τι σύστημα ποτί­σμα­τος θα εγκα­τα­στή­σετε. Αν η εξοι­κο­νό­μηση χρη­μά­των δεν είναι άμεση προ­τε­ραιό­τητά σας, το καλύ­τερο σύστημα είναι το στά­γδην που ποτί­ζει λίγο λίγο τις ρίζες χωρίς να βρέ­χει και να βλά­πτει τα φύλλα.
Εναλ­λαγή καλ­λιερ­γειών. Η εναλ­λαγή της καλ­λιέρ­γειας των φυτών σε δια­φο­ρε­τικά κάθε χρόνο σημεία του κήπου ίσως ακού­γε­ται ως υπερ­βολή για ένα μικρό κηπάκο, αλλά ακόμα κι εκεί βοη­θάει στην καλύ­τερη εξι­σορ­ρό­πηση των θρε­πτι­κών ουσιών του χώμα­τος. Ο σοβα­ρό­τε­ρος λόγος της εναλ­λα­γής των καλ­λιερ­γειών είναι η απο­φυγή των παρα­σί­των και των ασθε­νειών.

Υπάρ­χουν τέσ­σε­ρες οικο­γέ­νειες φυτών που πρέ­πει να φυτεύ­ο­νται κάθε χρόνο σε δια­φο­ρε­τικά σημεία του κήπου:
-Cucurbits: Κολο­κύθι, αγγούρι, πεπόνι
-Brassicas: Λάχανο, μπρό­κολο, κου­νου­πίδι, σινάπι
-Solanums: Πατάτα, τομάτα, πιπε­ριά, μελιτζάνα
-Ψυχανθή: Αρα­κάς, φασόλι

Σπορά και μεταφύτευση
Υπάρ­χουν δύο βασι­κές μέθο­δοι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ετή­σιων φυτών: Η άμεση σπορά και η μετα­φύ­τευση. Μπο­ρείτε να βρείτε άφθο­νες πλη­ρο­φο­ρίες για το πότε να φυτέ­ψετε είτε σε βιβλία είτε στο Ίντερ­νετ είτε από πιο έμπει­ρους καλ­λιερ­γη­τές, αλλά ο πιο ασφα­λής οδη­γός είναι η ίδια η εμπει­ρία σας. Γι’ αυτό η πράξη και η τήρηση αρχείου είναι απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Το καλύ­τερο είναι να φυτέ­ψετε σπό­ρους κατευ­θείαν στο ύπαι­θρο για να έχετε υγιή φυτά και ικα­νο­ποι­η­τική παρα­γωγή. Αν προ­σπα­θή­σετε να εκβιά­σετε τις επο­χές, ίσως απο­γοη­τευ­θείτε. Λόγου χάρη, τα πρώ­ιμα λαχα­νικά της κρύας επο­χής (ας πούμε το μπρό­κολο και το σπα­νάκι) είναι πολύ ωραία νωρίς την άνοιξη, αλλά οι γυμνο­σά­λια­γκες και οι όλο και ζεστό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σίες συνω­μο­τούν ενα­ντίον τους όσο προ­χω­ράει το καλο­καίρι. Όταν χρη­σι­μο­ποιείτε τη μέθοδο της άμε­σης φύτευ­σης σπό­ρων, πρέ­πει να κάνετε εδα­φο­κά­λυψη νωρίς το καλο­καίρι του προη­γού­με­νου χρό­νου, αλλιώς το χορ­τα­ρια­σμένο χώμα δεν θα έχει απο­συ­ντε­θεί αρκετά. Οι σπό­ροι μπο­ρούν να φυτευ­τούν παρα­με­ρί­ζο­ντας την εδα­φο­κά­λυψη και σκα­λί­ζο­ντας ελα­φρά το σημείο της σπο­ράς. Η άμεση φύτευση σπό­ρων σημαί­νει ότι το χώμα είναι απαλ­λαγ­μένο από ζιζά­νια. Για να μετα­φυ­τέ­ψετε φυντά­νια, απλώς σκάψτε μια τρύπα στην εδα­φο­κά­λυψη αρκετή για να χωρέ­σει το φυτό­χωμα του φυντανιού.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

Πηγή:kevio.gr

Δημοφιλέστερα Άρθρα


agronomist.gr

Αυτό το γνωρίζατε;

 1. Το μεσογειακό φυτό που στολίζει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας

  Ξέρετε το μεσογειακό φυτό που στολίζει όμορφα το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας;Είναι τα κλαδιά σχίνου με τα κρεμοκλαδή πράσινα...

 2. Μαστίχα: κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

  Η Μαστίχα είναι ο καρπός του Μαστιχόδεντρου και παράγεται... μόνο στο Νότιο τμήμα της Χίου και πουθενά αλλού...

 3. Στο Θαλάσσιο Πάρκο ωοτοκίας χελωνών, χίλιες φωλιές

  Αυξήθηκαν φέτος οι φωλιές χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας, σύμφωνα με την καταγραφή από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου....

 4. Σκοτώνουν άγρια ζώα οι φράχτες για τους πρόσφυγες

  «Πολλές αναφορές έχουν έρθει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από κυνηγετικούς συλλόγους, των οποίων τα μέλη έχουν...

Φυτά

Γιατροσόφια της γιαγιάς για άμεση ανακούφιση το καλοκαίρι

Γιατροσόφια της γιαγιάς για άμεση ανακούφιση το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι, εκτός από ξενοιασιά, έχει και απρόοπτα που απέχουν από το να είναι σοβαρά για την υγεία, παραμένουν ωστόσο ενοχλητικά. Κοψίματα,...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Χυμός που διαλύει το ουρικό οξύ στις αρθρώσεις

Χυμός που διαλύει το ουρικό οξύ στις αρθρώσεις

Το ουρικό οξύ είναι μια χημική ουσία που δημιουργείται όταν ο οργανισμός διασπά τις ουσίες που ονομάζονται πουρίνες. Οι πουρίνες βρίσκονται σε...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Ο "λευκός χρυσός"

Ο "λευκός χρυσός"

Η ζάχαρη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διατροφής μας. Όμως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κομμάτια της καθημερινότητάς μας.Ο «λευκός...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Τι περιέχει το αντικουνουπικό φιδάκι

Τι περιέχει το αντικουνουπικό φιδάκι

Πόσα και πόσα καλοκαιρινά βράδια μας προφύλαξε από τα τσιμπήματα των αιμοβόρων κουνουπιών; Το φιδάκι, το σπειροειδές βραδύκαυστο εντομοαπωθητικό που η βάση...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Αιθέριο έλαιο ελίχρυσου: χρήσεις και ιδιότητες

Αιθέριο έλαιο ελίχρυσου: χρήσεις και ιδιότητες

Το ελίχρυσο είναι ένα βότανο που συναντάται στην παραμεσόγειο ζώνη, αναπτυσσόμενο σε εδάφη που είναι άγονα, ξηρά και αμμώδη. Βοτανικά ανήκει στην...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Σιταρόχορτο, περιγραφή και παρασκευή

Σιταρόχορτο, περιγραφή και παρασκευή

Το σιταρόχορτο είναι ο βλαστός ο οποίος προέρχεται από σπόρο σιταριού της ποικιλίας καμούτ. Ο χυμός του καθαρίζει το αίμα και ενεργοποιεί...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Φυσικό ντεμακιγιάζ ματιών

Φυσικό ντεμακιγιάζ ματιών

Για να κάνετε καθαρισμό - ντεμακιγιάζ στα μάτια σας, δεν χρειάζεται να καταφύγετε στα διάφορα πανάκριβα προϊόντα...Οι λύσεις είναι εδώ:1. Αβοκάντο. Κόψτε...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Αναιμία: σωστή αντιμετώπιση

Αναιμία: σωστή αντιμετώπιση

Η αναιμiα είναι ένδειξη ανεπάρκειας αιμοσφαιρίνης στον οργανισμό. Η αιμοσφαιρίνη ειναι βασικό «συστατικό» των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα μας, τα οποία μεταφέρουν...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron