Αρχική » Φυτά

Σπανάκι, καλλιέργεια, φροντίδα, συγκομιδή

Σπανάκι, καλλιέργεια, φροντίδα, συγκομιδή

Σπέρνετε από τα μέσα με τέλη Αυγού­στου και μέχρι το Φεβρουάριο.

Συγκο­μιζέτε μετά από 6 εβδο­μά­δες.

Το σπανάκι έχει μεγάλη περιε­κτι­κό­τητα σε σίδηρο και βιτα­μί­νες Α ‚C, Ε και Κ, χλω­ρο­φύλλη, άλατα ιωδίου και σαπω­νί­νες. Καλ­λιερ­γείται ως φθι­νο­πω­ρινό ή χει­με­ρινό λαχανικό.

Ο πολ­λα­πλα­σια­σμός του σπα­να­κιού γίνε­ται με σπορά και το ψυχρό κλίμα ευνοεί την ανά­πτυξη του. Το έδα­φος πρέ­πει να είναι υγρό, ειδικά όταν το σπα­νάκι είναι μικρό. Τα αμμο­πη­λώδη εδάφη με pH 6,5–7 είναι τα πιο κατάλ­ληλα για να φυτέ­ψετε σπανάκι.

Το σπα­νάκι έχει δύο φάσεις στην ανά­πτυξη του. Την ανά­πτυξη των φύλ­λων που διαρ­κεί 35–40 ημέ­ρες και στη συνέ­χεια την ανά­πτυξη των σπό­ρων. Η συγκο­μιδή γίνε­ται πάντα στην πρώτη φάση, πριν το φυτό βγά­λει ταξιανθία.

Αν δεν υπάρ­χουν βρο­χές, τότε χρειά­ζε­ται λίγο πότι­σμα. Πολ­λές από τις καλ­λιέρ­γειες πάντως είναι ξερι­κές, ειδικά οι καλο­και­ρι­νές. Η συγκο­μιδή γίνε­ται περί­που 6 εβδο­μά­δες μετά τη σπορά.

Όσες ποι­κι­λίες έχουν φύλλα με πτυ­χώ­σεις τεί­νουν να καλύ­πτο­νται από χώμα στις περιό­δους βρο­χο­πτώ­σεων. Καλό είναι φυτεύ­ετε ποι­κι­λίες με λεία φύλλα, για να απο­φύ­γετε μια “χωμά­τινη” γεύση όταν το μασάτε.

Ντό­πιες ποικιλίες

Υπάρ­χουν αρκε­τές ποι­κι­λίες σπα­να­κιού. Οι πιο γνω­στές στην Ελλάδα είναι το κοινό σπα­νάκι, η πρι­γκί­πισσα Τζου­λιάνα, το κοντό σπα­νάκι και το πλα­τύ­φυλλο Άργους. Στην Ελλάδα απα­ντά­ται και αυτο­φυές, ως άγριο σπα­νάκι, κοι­νώς η Νάνα. Έχουν ανα­πτυ­χθεί και κάποια υβρί­δια για μεγα­λύ­τερη παραγωγή.

Φύτευση, απο­στά­σεις και βάθος

Το σπα­νάκι μπο­ρεί να φυτευ­τεί σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια, αλλά και σε μικρά θερ­μο­κή­πια για χει­με­ρινή κατανάλωση. Σπεί­ρετε 12 με 15 σπό­ρους ανά 30 εκα­το­στά σει­ράς. Καλύψτε τους σπό­ρους με χώμα 1,5 εκα­το­στό. Όταν τα φυτά γίνουν 2,5 εκα­το­στά σε ύψος, αραιώ­στε τα ανά 5–10 εκα­το­στά από­σταση. Οι πιο κοντι­νές απο­στά­σεις ανά­μεσα στα φυτά είναι απο­δε­κτές όταν πρό­κει­ται να συλ­λέ­ξετε όλα τα φυτά με τη μία.

Οι ίδιες οι σει­ρές μπο­ρούν να έχουν κατ’ ελά­χι­στο 30 εκα­το­στά από­σταση μεταξύ τους, αλλά αυτό εξαρ­τά­ται και από ποιά μέθοδο χρη­σι­μο­ποιείτε για να ελέγ­ξετε τα ζιζάνια.

Αντί­θετα, σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια τα φυτά πρέ­πει να τοπο­θε­τού­νται ανά 10 με 15 εκα­το­στά από­σταση προς κάθε κατεύ­θυνση. Κάποια φρο­ντίδα είναι απα­ραί­τητη σ’ αυτή την περίπτωση.


Φρο­ντίδα

Το σπα­νάκι μεγα­λώ­νει καλύ­τερα όπου υπάρ­χει αρκετή υγρα­σία και ένα γόνιμο έδα­φος με καλή απο­στράγ­γιση. Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες, δεν χρειά­ζε­ται κατά κανόνα κάποιο λίπα­σμα. Αν δια­πι­στώ­σετε πως η ανά­πτυξη είναι αργή ή τα φυτά έχουν ένα ανοι­χτό πρά­σινο χρώμα, τότε ρίξτε τους περι­με­τρικά αζω­τούχο λίπασμα.

Κατά κανόνα, ακόμα και το έδα­φος να μην είναι καλό, το σπα­νάκι δεν χρειά­ζε­ται πολύ λίπα­σμα (αρκούν 5 μον. αζώ­του, 10 φωσφό­ρου και 5 καλ­λίου). Ένα λίπα­σμα 11–15-15 είναι κατάλ­ληλο για να έχετε μια καλή παραγωγή.

Σε άνυ­δρες περιό­δους είναι απα­ραί­τητη η άρδευση, που θα πρέ­πει να γίνε­ται με κατά­κλυση κάθε οκτώ ημέ­ρες. Αν τα φυτά δεν έχουν νερό σε τέτοιες περιό­δους, μπο­ρεί να χάσετε την καλ­λιέρ­γειά σας.

Το σπα­νάκι αντέ­χει αρκετά σε ακραίες θερ­μο­κρα­σίες. Οι ιδα­νι­κές θερ­μο­κρα­σίες για να ανα­πτυ­χθεί είναι 5 με 24 βαθ­μοί Κελ­σίου. Το σπα­νάκι αντέ­χει στην παγω­νιά και δεν παθαί­νει ζημιά μέχρι τους –10 βαθ­μούς Κελσίου.

Συγκο­μιδή

Η συγκο­μιδή των φυτών πρέ­πει να αρχί­σει όταν τα φύλλα τους είναι αρκετά μεγάλα για κατα­νά­λωση (μια ροζέτα με του­λά­χι­στον πέντε ή έξι φύλλα). Κόψτε τα φυτά πάνω ή λίγο πιο κάτω από την επι­φά­νεια του εδά­φους. Το σπα­νάκι είναι πάντα καλύ­τε­ρης ποιό­τη­τας αν το κόψετε νωρίς. Δύο ή τρεις σπο­ρές σε μικρές σει­ρές μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν μια εκτε­τα­μένη συγκο­μιδή για μεγάλο χρο­νικό διά­στημα. Πολ­λοί καλ­λιερ­γη­τές και κηπου­ροί αρέ­σκο­νται να κόβουν τα εξω­τε­ρικά φύλλα όταν είναι γύρω στα 7–8 εκα­το­στά και έτσι επι­τρέ­πουν στα νεώ­τερα φύλλα να ανα­πτυ­χθούν για μια μετα­γε­νέ­στερη συγκο­μιδή. Πρέ­πει να συλ­λέ­γετε το σύνολο της σοδειάς όταν δείτε ταξιαν­θίες να αρχί­ζουν να ανα­πτύσ­σο­νται, καθώς τα φύλλα θα σαπί­σουν όταν αρχί­σει η ανθοφορία.

Η ανθο­φο­ρία ξεκινά κατά κανόνα όταν οι μέρες γίνουν μεγα­λύ­τε­ρες, αργά την άνοιξη. Ο ζεστός και­ρός επι­τα­χύ­νει επί­σης αυτή την ανά­πτυξη. Υπάρ­χουν κάποιες ποι­κι­λίες που αργούν να βγά­λουν άνθη και αυτές κάνουν περισ­σό­τερο για ανοι­ξιά­τικη σπορά, την οποία γενικά την απο­φεύ­γουμε στη χώρα μας.

Εχθροί και ασθένειες

Περο­νό­σπο­ρος με νεκρω­τι­κές κηλίδες

Οι κυριό­τε­ροι εχθροί του σπα­να­κιού είναι οι αφί­δες και ο φυλ­λο­ρύ­κτης. Οι κυριό­τε­ρες ασθέ­νειες του σπα­να­κιού είναι ο περο­νό­σπο­ρος, η φου­ζα­ρί­ωση και το ωίδιο. Η χρήση ανθε­κτι­κών ποι­κι­λιών και η χημική αντι­με­τώ­πιση μπο­ρούν να ελέγ­ξουν τις ασθένειες.

Σημειώ­στε πως τα υψω­μένα παρ­τέ­ρια επι­τρέ­πουν καλές συν­θή­κες εξα­ε­ρι­σμού και απο­στράγ­γι­σης, κάτι που εμπο­δί­ζει περισ­σό­τερο τις μολύνσεις.

Άλλα άρθρα σχετικά με: Σπανάκι
Δημοφιλέστερα Άρθρα


agronomist.gr

Αυτό το γνωρίζατε;

 1. Εμπορική συνεργασία ΕΨΑ και ΝΗΣΟΣ για την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και τις Σποράδες

  Δυο παραγωγικές εταιρίες ελληνικής ιδιοκτησίας, η ΕΨΑ από την Αγριά του Βόλου και η ΝΗΣΟΣ από την Τήνο...

 2. Οι κορυφαίες χώρες στα βιολογικά προϊόντα

  Τα 9,6 εκατ. εκτάρια (5,4% του συνολικού εκμεταλλεύσιμου γεωργικού εδάφους) έφτασε το 2011 η συνολική έκταση που καλλιεργείται...

 3. Η ασπιρίνη βοηθάει στην επιβίωση από τους γαστρεντερικούς καρκίνους

  Η ασπιρίνη αυξάνει το προσδόκιμο ζωής στους καρκινοπαθείς με όγκους στο γαστρεντερικό σύστημα, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη...

 4. Σχετικά με τη δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο

  Με ρυθμούς χελώνας προσέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα γραφεία κτηματογράφησης προκειμένου να δηλώσουν την περιουσία τους. Η μικρή...

Φυτά

Γιατροσόφια της γιαγιάς για άμεση ανακούφιση το καλοκαίρι

Γιατροσόφια της γιαγιάς για άμεση ανακούφιση το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι, εκτός από ξενοιασιά, έχει και απρόοπτα που απέχουν από το να είναι σοβαρά για την υγεία, παραμένουν ωστόσο ενοχλητικά. Κοψίματα,...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Αιθέρια έλαια για τις μαθητικές εξετάσεις και όχι μόνο

Αιθέρια έλαια για τις μαθητικές εξετάσεις και όχι μόνο

Τα αιθέρια έλαια έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη διάθεση, τα συναισθήματα και  τις εντυπώσεις των ανθρώπων. Οι περισσότερες αναμνήσεις του ατόμου...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Φυσικό ντεμακιγιάζ ματιών

Φυσικό ντεμακιγιάζ ματιών

Για να κάνετε καθαρισμό - ντεμακιγιάζ στα μάτια σας, δεν χρειάζεται να καταφύγετε στα διάφορα πανάκριβα προϊόντα...Οι λύσεις είναι εδώ:1. Αβοκάντο. Κόψτε...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Αναιμία: σωστή αντιμετώπιση

Αναιμία: σωστή αντιμετώπιση

Η αναιμiα είναι ένδειξη ανεπάρκειας αιμοσφαιρίνης στον οργανισμό. Η αιμοσφαιρίνη ειναι βασικό «συστατικό» των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα μας, τα οποία μεταφέρουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Καρότα για λαμπερό δέρμα

Καρότα για λαμπερό δέρμα

Τα καρότα αφαιρούν τις βλαβερές τοξίνες από το δέρμα με αποτέλεσμα να φαίνεστε πιο νέοι και αναζωογονημένοι. Οι μάσκα που ακολουθεί είναι...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Φασκόμηλο: Το «Ελληνικό τσάι» με πλούσια οφέλη

Φασκόμηλο: Το «Ελληνικό τσάι» με πλούσια οφέλη

Το φασκόμηλο, πέρα από ένα βότανο με πλούσια διατροφική αξία, είναι επίσης ένα δημοφιλές ρόφημα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Θεραπευτικές ιδιότητες του λεμονιού

Θεραπευτικές ιδιότητες του λεμονιού

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα περισσότερα αρωματικά και καθαριστικά προϊόντα έχουν άρωμα λεμονιού; Απ' ό,τι φαίνεται η μυρωδιά του λεμονιού δεν είναι...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Βότανα για γερά μαλλιά

Βότανα για γερά μαλλιά

Η τριχόπτωση είναι ο εφιάλτης κυρίως για τον άνδρα, μετά τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Οσο νωρίτερα εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια τόσο...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron