Αρχική » Φυτά

Σπανάκι, καλλιέργεια, φροντίδα, συγκομιδή

Σπανάκι, καλλιέργεια, φροντίδα, συγκομιδή

Σπέρνετε από τα μέσα με τέλη Αυγού­στου και μέχρι το Φεβρουάριο.

Συγκο­μιζέτε μετά από 6 εβδο­μά­δες.

Το σπανάκι έχει μεγάλη περιε­κτι­κό­τητα σε σίδηρο και βιτα­μί­νες Α ‚C, Ε και Κ, χλω­ρο­φύλλη, άλατα ιωδίου και σαπω­νί­νες. Καλ­λιερ­γείται ως φθι­νο­πω­ρινό ή χει­με­ρινό λαχανικό.

Ο πολ­λα­πλα­σια­σμός του σπα­να­κιού γίνε­ται με σπορά και το ψυχρό κλίμα ευνοεί την ανά­πτυξη του. Το έδα­φος πρέ­πει να είναι υγρό, ειδικά όταν το σπα­νάκι είναι μικρό. Τα αμμο­πη­λώδη εδάφη με pH 6,5–7 είναι τα πιο κατάλ­ληλα για να φυτέ­ψετε σπανάκι.

Το σπα­νάκι έχει δύο φάσεις στην ανά­πτυξη του. Την ανά­πτυξη των φύλ­λων που διαρ­κεί 35–40 ημέ­ρες και στη συνέ­χεια την ανά­πτυξη των σπό­ρων. Η συγκο­μιδή γίνε­ται πάντα στην πρώτη φάση, πριν το φυτό βγά­λει ταξιανθία.

Αν δεν υπάρ­χουν βρο­χές, τότε χρειά­ζε­ται λίγο πότι­σμα. Πολ­λές από τις καλ­λιέρ­γειες πάντως είναι ξερι­κές, ειδικά οι καλο­και­ρι­νές. Η συγκο­μιδή γίνε­ται περί­που 6 εβδο­μά­δες μετά τη σπορά.

Όσες ποι­κι­λίες έχουν φύλλα με πτυ­χώ­σεις τεί­νουν να καλύ­πτο­νται από χώμα στις περιό­δους βρο­χο­πτώ­σεων. Καλό είναι φυτεύ­ετε ποι­κι­λίες με λεία φύλλα, για να απο­φύ­γετε μια “χωμά­τινη” γεύση όταν το μασάτε.

Ντό­πιες ποικιλίες

Υπάρ­χουν αρκε­τές ποι­κι­λίες σπα­να­κιού. Οι πιο γνω­στές στην Ελλάδα είναι το κοινό σπα­νάκι, η πρι­γκί­πισσα Τζου­λιάνα, το κοντό σπα­νάκι και το πλα­τύ­φυλλο Άργους. Στην Ελλάδα απα­ντά­ται και αυτο­φυές, ως άγριο σπα­νάκι, κοι­νώς η Νάνα. Έχουν ανα­πτυ­χθεί και κάποια υβρί­δια για μεγα­λύ­τερη παραγωγή.

Φύτευση, απο­στά­σεις και βάθος

Το σπα­νάκι μπο­ρεί να φυτευ­τεί σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια, αλλά και σε μικρά θερ­μο­κή­πια για χει­με­ρινή κατανάλωση. Σπεί­ρετε 12 με 15 σπό­ρους ανά 30 εκα­το­στά σει­ράς. Καλύψτε τους σπό­ρους με χώμα 1,5 εκα­το­στό. Όταν τα φυτά γίνουν 2,5 εκα­το­στά σε ύψος, αραιώ­στε τα ανά 5–10 εκα­το­στά από­σταση. Οι πιο κοντι­νές απο­στά­σεις ανά­μεσα στα φυτά είναι απο­δε­κτές όταν πρό­κει­ται να συλ­λέ­ξετε όλα τα φυτά με τη μία.

Οι ίδιες οι σει­ρές μπο­ρούν να έχουν κατ’ ελά­χι­στο 30 εκα­το­στά από­σταση μεταξύ τους, αλλά αυτό εξαρ­τά­ται και από ποιά μέθοδο χρη­σι­μο­ποιείτε για να ελέγ­ξετε τα ζιζάνια.

Αντί­θετα, σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια τα φυτά πρέ­πει να τοπο­θε­τού­νται ανά 10 με 15 εκα­το­στά από­σταση προς κάθε κατεύ­θυνση. Κάποια φρο­ντίδα είναι απα­ραί­τητη σ’ αυτή την περίπτωση.


Φρο­ντίδα

Το σπα­νάκι μεγα­λώ­νει καλύ­τερα όπου υπάρ­χει αρκετή υγρα­σία και ένα γόνιμο έδα­φος με καλή απο­στράγ­γιση. Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες, δεν χρειά­ζε­ται κατά κανόνα κάποιο λίπα­σμα. Αν δια­πι­στώ­σετε πως η ανά­πτυξη είναι αργή ή τα φυτά έχουν ένα ανοι­χτό πρά­σινο χρώμα, τότε ρίξτε τους περι­με­τρικά αζω­τούχο λίπασμα.

Κατά κανόνα, ακόμα και το έδα­φος να μην είναι καλό, το σπα­νάκι δεν χρειά­ζε­ται πολύ λίπα­σμα (αρκούν 5 μον. αζώ­του, 10 φωσφό­ρου και 5 καλ­λίου). Ένα λίπα­σμα 11–15-15 είναι κατάλ­ληλο για να έχετε μια καλή παραγωγή.

Σε άνυ­δρες περιό­δους είναι απα­ραί­τητη η άρδευση, που θα πρέ­πει να γίνε­ται με κατά­κλυση κάθε οκτώ ημέ­ρες. Αν τα φυτά δεν έχουν νερό σε τέτοιες περιό­δους, μπο­ρεί να χάσετε την καλ­λιέρ­γειά σας.

Το σπα­νάκι αντέ­χει αρκετά σε ακραίες θερ­μο­κρα­σίες. Οι ιδα­νι­κές θερ­μο­κρα­σίες για να ανα­πτυ­χθεί είναι 5 με 24 βαθ­μοί Κελ­σίου. Το σπα­νάκι αντέ­χει στην παγω­νιά και δεν παθαί­νει ζημιά μέχρι τους –10 βαθ­μούς Κελσίου.

Συγκο­μιδή

Η συγκο­μιδή των φυτών πρέ­πει να αρχί­σει όταν τα φύλλα τους είναι αρκετά μεγάλα για κατα­νά­λωση (μια ροζέτα με του­λά­χι­στον πέντε ή έξι φύλλα). Κόψτε τα φυτά πάνω ή λίγο πιο κάτω από την επι­φά­νεια του εδά­φους. Το σπα­νάκι είναι πάντα καλύ­τε­ρης ποιό­τη­τας αν το κόψετε νωρίς. Δύο ή τρεις σπο­ρές σε μικρές σει­ρές μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν μια εκτε­τα­μένη συγκο­μιδή για μεγάλο χρο­νικό διά­στημα. Πολ­λοί καλ­λιερ­γη­τές και κηπου­ροί αρέ­σκο­νται να κόβουν τα εξω­τε­ρικά φύλλα όταν είναι γύρω στα 7–8 εκα­το­στά και έτσι επι­τρέ­πουν στα νεώ­τερα φύλλα να ανα­πτυ­χθούν για μια μετα­γε­νέ­στερη συγκο­μιδή. Πρέ­πει να συλ­λέ­γετε το σύνολο της σοδειάς όταν δείτε ταξιαν­θίες να αρχί­ζουν να ανα­πτύσ­σο­νται, καθώς τα φύλλα θα σαπί­σουν όταν αρχί­σει η ανθοφορία.

Η ανθο­φο­ρία ξεκινά κατά κανόνα όταν οι μέρες γίνουν μεγα­λύ­τε­ρες, αργά την άνοιξη. Ο ζεστός και­ρός επι­τα­χύ­νει επί­σης αυτή την ανά­πτυξη. Υπάρ­χουν κάποιες ποι­κι­λίες που αργούν να βγά­λουν άνθη και αυτές κάνουν περισ­σό­τερο για ανοι­ξιά­τικη σπορά, την οποία γενικά την απο­φεύ­γουμε στη χώρα μας.

Εχθροί και ασθένειες

Περο­νό­σπο­ρος με νεκρω­τι­κές κηλίδες

Οι κυριό­τε­ροι εχθροί του σπα­να­κιού είναι οι αφί­δες και ο φυλ­λο­ρύ­κτης. Οι κυριό­τε­ρες ασθέ­νειες του σπα­να­κιού είναι ο περο­νό­σπο­ρος, η φου­ζα­ρί­ωση και το ωίδιο. Η χρήση ανθε­κτι­κών ποι­κι­λιών και η χημική αντι­με­τώ­πιση μπο­ρούν να ελέγ­ξουν τις ασθένειες.

Σημειώ­στε πως τα υψω­μένα παρ­τέ­ρια επι­τρέ­πουν καλές συν­θή­κες εξα­ε­ρι­σμού και απο­στράγ­γι­σης, κάτι που εμπο­δί­ζει περισ­σό­τερο τις μολύνσεις.

Άλλα άρθρα σχετικά με: Σπανάκι
Δημοφιλέστερα Άρθρα


agronomist.gr

Αυτό το γνωρίζατε;

 1. Στο καταφύγιο του «Αρκτούρου» αφίξεις λύκων

  Τρεις λύκοι από τη Σερβία αφήχθησαν στο Καταφύγιο του «Αρκτούρου» στις Αγραπιδιές Φλώρινας, δύο θηλυκοί και ένας αρσενικός...

 2. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την διατροφή μας όταν έχει ζέστη

  Το καλοκαίρι είναι μία εποχή ξεγνοιασιάς, διακοπών και απολαύσεων, οπότε η διατροφή έχει την τιμητική της. Ποιοι είναι...

 3. Κάντε το πλυντήριο σας να λάμπει και να μυρίζει υπέροχα

  Ξέρετε πως είναι να έχετε μόλις πλύνει τα ρούχα σας αλλά αυτά πάλι να μυρίζουν, και μάλιστα περίεργα;...

 4. Στην Ελλάδα υπηρεσία για την αξιοποίηση της βιομάζας

  Παρουσιάστηκε το ΑΙ4Β στο 1ο Thessaloniki Science Festival, που έλαβε χώρα από 14 έως 17 Μαΐου, στην Ηelexpo...

Φυτά

Καυτερές πιπεριές: βοηθούν στις ημικρανίες

Καυτερές πιπεριές: βοηθούν στις ημικρανίες

Τι σχέση μπορεί να έχει μια καυτερή πιπεριά και η ημικρανία; Και όμως έχει και όπως θα διαβάσετε οι καυτερές πιπεριές βοηθούν...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Γνώριζετε γιατί την 25η Μαρτίου τρώμε μπακαλιάρο;

Γνώριζετε γιατί την 25η Μαρτίου τρώμε μπακαλιάρο;

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η παλαιότερη και πιο αυστηρή χρονική περίοδος νηστείας για την ορθόδοξη εκκλησία. Από την καθιέρωσή της, περί τον...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Τροφές που πρέπει να καταναλώνετε για να μακρύνουν τα μαλλιά

Τροφές που πρέπει να καταναλώνετε για να μακρύνουν τα μαλλιά

Είναι απαραίτητο να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε σίδηρο, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και λιπαρά οξέα ωμέγα 3. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά εσωτερικού χώρου

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Υπάρχουν πολλά φυτά που μας αρέσουν και θα θέλαμε να τα βάλουμε στην ίδια σύνθεση. Μπορούνε όμως όλα τα φυτά να μπουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Αιθέρια Έλαια: οι θεραπευτικές ιδιότητές τους

Αιθέρια Έλαια: οι θεραπευτικές ιδιότητές τους

Αιθέριο  Καμφορά - Essential Oil Camphor Είναι εξαιρετικά δυνατό αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται ευρέως για τις αντισηπτικές- αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες και τη δράση...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Κρεμμύδια: για θεραπεία και ομορφιά

Κρεμμύδια: για θεραπεία και ομορφιά

Το κρεμμύδι εκτιμάται από την αρχαιότητα για τις διουρητικές, τονωτικές και απολυμαντικές ιδιότητές του. Χρησιμοποιούμενα μέρη: Ο βολβός και ο χυμός του.Κύρια γνωστά...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Βιταμίνη Ε για αντιγήρανση

Βιταμίνη Ε για αντιγήρανση

Οι περισσότεροι ερευνητές σε όλο τον κόσμο  έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πιο σημαντική βιταμίνη, απαραίτητη για την πρόληψη των νόσων...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Βότανα για τόνωση του οργανισμού και δυνατή μνήμη

Βότανα για τόνωση του οργανισμού και δυνατή μνήμη

Θέλετε τόνωση του οργανισμού και δυνατή μνήμη; Υπάρχει το βότανο των πρωτόπλαστων! Θεωρείται ότι καταπολεμά την πνευματική κόπωση, καθώς και ότι ενισχύει...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron