Αρχική » Φυτά

Μηλιά

Μηλιά

Η δομή της Μηλιάς:

Η δομή της μηλιάς όντας ένα οπωροφόρο φυτό, αποτελείται από δύο κύρια μέρη:
Το ριζικό σύστημα που βρίσκεται στο έδαφος (κύριες και δευτερεύουσες ρίζες) και τις παραφυάδες.
Το βλαστικό σύστημα, που περιλαμβάνει τον κορμό, την κόμη και το σύστημα των κλαδιών και τα παραγωγικά μέρη.

Το ριζικό σύστημα της μηλιάς:

Στην περίπτωση δένδρων μηλιάς που πολλαπλασιάζονται με σπόρο ο κύριος άξονας του ριζικού συστήματος είναι μια δυνατή πασσαλώδης ρίζα. Οι κύριες πλευρικές ρίζες, δεν είναι ομοιόμορφες, και αποτελούν παρακλάδι της κύριας πασαλώδους ρίζας, ενώ οι δευτερεύουσες πλευρικές ρίζες αποτελούν παρακλάδι των κύριων πλευρικών κ.λπ. Τα τελευταία παρακλάδια του ριζικού συστήματος είναι τα τριχοειδή ριζίδια. Η ανάπτυξη της κύριας ρίζας παύει με την πάροδο των χρόνων εξαιτίας της αυξανόμενης ανάπτυξης των πλευρικών ριζών.
Η δομή της ρίζας των οπωροφόρων φυτών που πολλαπλασιάζονται βλαστικά, διαφέρει από την μορφή της ρίζας οπωροφόρων  που πολλαπλασιάζονται εγγενώς, επειδή δεν αναπτύσσεται μια δυνατή κεντρική πασσαλώδης ρίζα και οι πλευρικές ρίζες είναι περίπου της ίδιας δυναμικότητας. Η διακλάδωση των ριζών αυτών είναι επίσης πλουσιότερη,  οι ρίζες είναι περισσότερο επιφανειακές, και καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο. Η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης των ριζών είναι 17-20oC. Πάνω από τους 35 °C η ανάπτυξη σταματά. Όσον αφορά την ανάπτυξη των ριζών της μηλιάς, μπορούμε να διακρίνουμε μία έντονη περίοδο ανάπτυξης την Άνοιξη και μια λιγότερο έντονη το Φθινόπωρο.  Την άνοιξη η ανάπτυξη των ριζών αρχίζει 1-2 βδομάδες νωρίτερα από την ανάπτυξη των υπέργειων τμημάτων των φυτών.

Το σχήμα και η διάταξη των ριζών στο έδαφος καθορίζεται κυρίως από κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά. Βέβαια πολλοί εξωτερικοί παράγοντες τροποποιούν την γενετικά καθοριζόμενη  μορφή του ριζικού συστήματος.

Για παράδειγμα:
Διαφορές μεταξύ των τύπων του εδάφους
-         Το είδος του εμβολίου
-         Την ετερογενή δομή του εδάφους
-         Το βάθος του καλλιεργήσιμου εδάφους
-         Την ικανότητα των ριζών να είναι ανθεκτικές στα άλατα
-         Τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους
-         Την θερμοκρασία του εδάφους
-         Το επίπεδο του υπεδάφιου νερού

Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, εμφανίζονται ρίζες διαφορετικού βάθους και διακλάδωσης. Κατά την διαδικασία αυτή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στο ριζικό σύστημα και στο υπερεδάφιο.

Το βλαστικό σύστημα της μηλιάς:

Ο κορμός της μηλιάς:
Το τμήμα της μηλιάς στο έδαφος και στο κατώτερο τμήμα που αρχίζει η κόμη, ονομάζεται κορμός. Ο κορμός, συνδέει το ριζικό σύστημα με αυτό των κλαδιών  των δένδρων. Ο κορμός εξυπηρετεί στην μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων, στην αποθήκευση κάποιων ουσιών, και στην συγκράτηση του συστήματος των κλαδιών.
Το πόσο λεπτός και δυνατός είναι ο κορμός, έχει σχέση με την δυνατότητά του να συγκρατεί το σύστημα των κλαδιών. Από την άποψη αυτή το ξυλώδες τμήμα του δένδρου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός αυτού, το ενεργό τμήμα, το φλοίωμα και ο φλοιός, επίσης βοηθούν στην ενδυνάμωση του κορμού. Η μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στον κορμό έχει δύο κατευθύνσεις. Το ύψος του κορμού σε οπωρώνες καθορίζεται με τον εμβολιασμό σε φυτώρια δένδρων ή με φύτευση τμημάτων κλαδιών στα οποία έχει σταματήσει η κυκλοφορία χυμών. Το ύψος του κορμού καθορίζεται από βιολογικούς παράγοντες και την εφαρμοζόμενη μέθοδο καλλιέργειας. Δένδρα με κοντό κορμό έχουν φυσιολογική και οικονομική σημασία στην παραγωγή μήλων.

Η κόμη και το σύστημα κλαδιών της μηλιάς:
Η κόμη της μηλιάς είναι το σύστημα κλαδιών που αναπτύσσεται πάνω από τον κορμό. Ο ρόλος της κόμης συνίσταται στην αφομοίωση. Επίσης κάνει δυνατή την βλαστική και αναπαραγωγική δραστηριότητα του φυτού. Το τυπικό βασικό της χαρακτηριστικό είναι το φυσικό της σχήμα. Η πλειονότητα των δένδρων μηλιάς με φυσική διαμόρφωση κόμης δεν φέρουν καρπούς κατάλληλης οικονομικής αξίας και υψηλής ποιότητας, έτσι είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε ένα τεχνητό σχήμα κόμης.   Η τυπική διακλάδωση και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης των ειδών, έχουν ληφθεί υπόψη για την διαμόρφωση της κόμης, ώστε να είναι η κατάλληλη τόσο από βιολογικής όσο και από οικονομικής άποψης.

Τα κυριότερα τμήματα της κόμης είναι τα ακόλουθα:

Τα κλαδιά

-         Οι κλαδίσκοι
-         Οι βλαστοί
-         Τα παραγωγικά μέρη

Τα κλαιδιά και οι κλαδίσκοι, όλα μαζί αποτελούν το παραγωγικό σύστημα κλαδιών που βρίσκεται στους κυρίως κλάδους. Στην περίπτωση της μηλιάς, η αλλαγή της κατεύθυνσης των κλαδίσκων, κλαδιών και των βεργών, σε σχέση με την οριζόντια θέση, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Είναι το διακριτικό  χαρακτηριστικό, μέχρι την στιγμή που το δένδρο αρχίσει να παράγει καρπούς. Στα δένδρα μηλιάς έχουμε τις παρακάτω διαμορφώσεις:

-  Ευθεία
-  Να λυγίζει προς τα κάτω στην βάση
-  Να λυγίζει προς τα πάνω στην κορυφή
-  Να λυγίζει προς τα κάτω τοξοειδώς

Η αλλαγή της θέσης των βλαστών, το είδος και η επίδραση του υποκειμένου, παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της κόμης, στην ανάπτυξη των ανθέων και στον έλεγχο της παραγωγής  στις περιπτώσεις εντατικών διαμορφώσεων κόμης. Η ανάπτυξη της διακλάδωσης καθορίζει την διάταξη των δένδρων και την πυκνότητα της κόμης. Τα δένδρα μηλιάς με τεχνητή διαμόρφωση κόμης, παράγουν καρπούς νωρίτερα, καλύτερης ποιότητας ενώ το σχήμα των καρπών είναι κανονικό

Τυπικά σχήματα διαμόρφωσης της μηλιάς είναι τα εξής:
-         Συνδυασμένο κύπελλο
-         Ελικοειδείς μορφές (φυσική, ελεύθερη)
-         Φράκτες

Τα παραγωγικά τμήματα της μηλιάς:

Οφθαλμοί :
Ο οφθαλμός είναι μια φυτική ή παραγωγική έναρξη νεαρών βλαστών που καλύπτεται με τα λέπια των οφθαλμών.  Στην περίπτωση των δέντρων μηλιάς  γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των ανθοφόρων οφθαλμών λουλουδιών και των μικτών  οφθαλμών σε ποιοτική βάση. Βάσει της περιόδου ζωής οι οφθαλμοί μπορούν να διαχωριστούν σ΄αυτούς που ζουν για ένα έτος και σ΄αυτούς σ΄αυτούς  που ζουν για περισσότερα έτη. Είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση των δέντρων μηλιάς να βρεθούν οφθαλμοί που ζουν περισσότερο από ένα έτος αλλά δεν έχουν βλαστήσει. Αυτοί ονομάζονται κοιμούμενοι οφθαλμοί.

Στα δέντρα μηλιάς μπορούμε να διακρίνουμε:
-    παραγωγικούς κλαδίσκους (κοντούς, μεσαίου μήκους)
-    μίσχους
-    παραγωγικούς οβελούς
-    παραγωγικές συστάδες

Άνθη:

Τα αναπαραγωγικά όργανα της μηλιάς είναι τα άνθη που σχηματίζουν ταξιανθία. Τα μέρη του είναι: ο κάλυκας, τα σέπαλα και τα πέταλα. Η ταξιανθία είναι ένα βλαστικό σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν φύλλα και τα άνθη αναπτύσσονται από κάθε οφθαλμό.
Τα άνθη της μηλιάς  διαμορφώνουν το  αποκαλούμενο κόρυμβο. Ο πυρήνας αναπτύσσεται από πέντε παραγωγικά φύλλα. Στο συγκεκριμένο είδος μηλιάς ακόμη και 4-6 σπερμοβλάστες μπορούν να αναπτυχθούν, το οποίο οδηγεί σε πολλούς σπόρους με τη λίπανση. Τα άνθη του δέντρου μηλιάς έχουν και τα δύο φύλα. Οι ψευδείς καρποί  διαμορφώνονται στο τέλος του μακριού μίσχου των ανθέων. Στο σχηματισμό αυτό ο ύπερος και η ανθοδόχη  (το ανώτερο, διευρυμένο μέρος του άξονα των ανθέων) επίσης συμμετέχουν.

Σας προτείνουμε εύκολες και νόστιμες συνταγές με μήλα:

Κοτόπουλο στο φούρνο με πουρέ πατάτας και μήλου

Τυρόγλυκο με πικάντικη σάλτσα μελιού και φρούτων

 

Πηγή:www.plantprotection.hu

Άλλα άρθρα σχετικά με: Μηλιά
Δημοφιλέστερα ΆρθραΑυτό το γνωρίζατε;

 1. Φεστιβάλ μελιού & προϊόντων μέλισσας

  Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Το...

 2. Στην Ολλανδία τα τσίρκο δεν θα έχουν πια άγρια ζώα

  Δεν θα υπάρχουν πια άγρια ζώα στα τσίρκο της Ολλανδίας με απόφαση η οποία θα ισχύσει και θα...

 3. "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ! ΚΑΝ΄ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ"

  O ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, συνεχίζουν την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού...

 4. Κινδύνος για τα μεταναστευτικά πουλιά του πλανήτη

  Τα περισσότερα πουλιά αντιμετωπίζουν θανάσιμες απειλές στα σημεία όπου σταματούν για να βρουν τροφή, να ξεκουρασθούν ή να...

Φυτά εσωτερικού χώρου

Φυτά στο σπίτι, γιατί ομορφιά και ψυχική υγεία

Φυτά στο σπίτι, γιατί ομορφιά και ψυχική υγεία

Κάνε τη ζωή σου πιο όμορφη, βάζοντας φυτά εσωτερικού χώρου στο σπίτι σου. Απλά και εύκολα. Θα το έχεις παρατηρήσει πως κάθε...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυσικός έλεγχος ζώων

Γάτες και φυτά… μία σχέση αγάπης και μίσους!

Γάτες και φυτά… μία σχέση αγάπης και μίσους!

Στις γάτες αρέσει να μασουλάνε χόρτα , για αυτό αν επιθυμείς να μην καταστρέφουν τις γλάστρες σου μπορείς να αγοράσεις ειδικά γλαστράκια...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Το φθινόπωρο είναι ευεργετικό για την υγεία

Το φθινόπωρο είναι ευεργετικό για την υγεία

Το φθινόπωρο, έστω και χωρίς πρωτοβρόχια και κίτρινα φύλλα στα δέντρα, έχει καταφθάσει και απόδειξη αυτού η ελαφριά ζακέτα που χρειαζόμαστε στις...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Μύρισε… φυσική καθαριότητα !!!

Μύρισε… φυσική καθαριότητα !!!

Εύκολα και οικολογικά, διώξτε τις δυσάρεστες μυρωδιές από τον χώρο σας! Ας δούμε τί μπορούμε να κάνουμε.-Σε νερό που βράζει ρίχνω ένα...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Σωστή διατροφή με φρούτα του φθινοπώρου

Σωστή διατροφή με φρούτα του φθινοπώρου

Το φθινόπωρο αποχαιρετάμε σιγά σιγά το καρπούζι, το πεπόνι, τα κεράσια, τα ροδάκινα κ.λ.π. Και αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους τα...

διαβάστε αναλυτικά »

Συμβουλές βιολογικής κηπουρικής

Καφές για λίπασμα στα φυτά μας

Καφές για λίπασμα στα φυτά μας

Η αλήθεια είναι ότι το κατακάθι του καφέ είναι πλούσιο σε άζωτο ενώ περιέχει και ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, χαλκό και άλλα...

διαβάστε αναλυτικά »

Κήπος προσέλκυσης ζώων

Καλοκαίρι: πως θα προτατέψετε τον σκύλο σας από τη ζέστη

Καλοκαίρι: πως θα προτατέψετε τον σκύλο σας από τη ζέστη

Η ζέστη το καλοκαίρι επηρεάζει όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τους σκύλους. Ο οργανισμός του είναι το ίδιο ευαίσθητος με τον...

διαβάστε αναλυτικά »

Καλοκαιρινός κήπος

Ο κήπος μας το καλοκαίρι

Ο κήπος μας το καλοκαίρι

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο ελληνικός κήπος είναι στις δόξες του στα μέσα του καλοκαιριού. Αντίθετα, είναι μάλλον θλιβερός, κουρασμένος...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron